ศาสนา

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย ที่สืบเนื่องมายาวนานจนถึงปัจจุบัน

พระพุทธศาสนา เป็นเป็นศาสนาที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ล้วนเป็นพุทธมามกะ และทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศ มีใจความสำคัญว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และได้ประกาศให้ พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ 95% ล้วนนับถือพระพุทธศาสนา ได้มีธรรมเนียม ประเพณีและการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธศาสนากับสังคมไทยในยุคก่อน ในยุคก่อน ๆ พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาก วิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคนั้น จะยึดหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก เช่น เชื่อในกฏแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คนในยุคนั้นจะเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมาก มีการสงเคราะห์และช่วยเหลือกัน และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ยึดหลักความสามัคคี พอมีงานบุญหรือพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาก็จะไปช่วยเหลือกันเป็นหมู่คณะ ทำให้สังคมไทยในยุคนั้นมีความปรองดอง ร่มเย็น ผาสุก  รักประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และเด็กไทยในยุคนั้นก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่มาก พระพุทธศาสนากับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ไทยยังคงเป็นพุทธมามกะ ต้นบุญต้นแบบของพสกนิกรชาวไทย ยังทรงปกครองประเทศด้วยหลักทศพิธราชธรรม เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย คนไทยส่วนใหญ่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก็ยังคงปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักแห่งคุณงามความดีตามรอยพระบาท สำนึกในบุญคุณแผ่นดิน ยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ถ้าคนแบบนี้ได้เข้าไปทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้ว สังคมไทยก็มีแต่จะน่าอยู่ และเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ความเป็นจริงในยุคปัจจุบันนี้ คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาแค่เพียงในนาม เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร พระพุทธศาสนาสอนให้ละโลภ…

Continue Reading